Prawo administracyjne

Prawo administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

W zakresie prawa administracyjnego zajmujemy się m.in. sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na wydawane postanowienia, reprezentowaniem klienta przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzaniem wniosków w konkretnych sprawach administracyjnych oraz szeroko rozumianym doradztwem.

Przykładowe obszary działania w ramach prawa administracyjnego to :

  • Prawo budowlane,
  • prawo i postępowanie podatkowe ,
  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, niewykorzystanych na cel wywłaszczenia, sprawy o odszkodowania za wywłaszczone mienie,
  • sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa wodnego (w tym m.in. dot. budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów itp.),
  • sprawy dotyczące dróg publicznych i transportu - sprawach dotyczące rent planistycznych i opłat adiacenckich,
  • sprawy dotyczące legalizacji samowoli budowlanej,
  • sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
  • sprawy o rekompensatę za pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego nieruchomości (mienie zabużańskie),
  • sprawy ochrony własności intelektualnej

Postępowanie administracyjne charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania. Pomoc radcy prawnego lub adwokata znacznie ułatwia prowadzenie postępowania.

Szybki kontakt